^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวงชนบท

กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวงชนบท

กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวงชนบท

กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวงชนบท

กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวงชนบท

Login Form

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

231347
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
446
639
4327
221356
14582
18044
231347

Your IP: 3.227.2.246
2020-01-18 21:11

 

 

  

 

 

 

 

 

       ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพน) ที่2/2558 ลงวันที่ 24 เมษายน 2558 เรื่องกำหนดพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 ได้กำหนดให้จังหวัดนครพนมในท้องที่ 2 อำเภอ 13 ตำบล เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวของประเทศ โดยใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงเส้นทางด้านการคมนาคมและขนส่งทั้งทางบก ทางเรือและทางอากาศกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนและประเทศจีนตอนใต้
       กรมทางหลวงชนบท จึงมีแผนในการพัฒนาถนนโครงข่ายทางหลวงชนบทในความรับผิดชอบ กรมทางหลวงชนบท ให้สามารถส่งเสริมสนับสนุนงานด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและขนส่งในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษนครพนม ให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้น

 

สำนักสำรวจและออกแบบ
กรมทางหลวงชนบท
โทรศัพท์ 0-2551-5415 โทรสาร 0-2551-5416
http://www.drr.go.th

 

บริษัท บุญปัญญา เทคโนโลยี จำกัด
โทรศัพท์ 0-2915-0983-5 โทรสาร 0-2915-0986
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.